YCG Customer Experience                                

"יש רק הזדמנות אחת לעשות רושם ראשוני טוב "                                                       

 

 

ניתוח אירועים רציף

חלק מרכזי ביישום אסטרטגיית חווית לקוח הוא ניטור רציף של אירועים על מנת לזהות אינטראקציות בודדות או קבוצה מסויימת של אינטראקציות שאינן עומדות בהגדרות הארגון. ניטור האירועים נעשה על פי חוקים עסקיים המוגדרים במגוון כלי ניהול חווית הלקוח שהוצגו עד כה. המטרה הסופית היא זיהוי מצבים שאינם מייצרים חוויות מצוינות ללקוח או אף מהווים מקור לחוויה שלילית. על מנת לאפשר זאת יש להגדיר מתודולוגיית ניטור, הגדרת חריגים ובחירה של כלים וכן לבנות את תהליכי הטיפול בחריגים השונים.

הניתוח המצטבר מאפשר הזנת מידע לצורך שיפור תהליכים, מערכות ומוצרים.Customer Experience Analytics   הוא אחד התחומים המתפתחים במהירות בשנים האחרונות ואף נוצרו מספר מערכות יעודיות לשימוש בארגוני שירות. במסגרת זו ניתן לציין מספר פתרונות:

-         זיהוי חוויות לטיפול

-         ניהול חווית לקוח משולבת ערוצים

-         מודל נטישה מבוסס אינטראקציות

-         הטמעת מערכות לניהול וניתוח אינטראקציות

 

 

 YCG ממוקדת ביצירת פריצות דרך ביחסים בין חברות ללקוחותיהן. הקבוצה פעילה בתחומים: ניהול חווית לקוח, ניהול משובי לקוחות, ניהול 

 נוכחות הארגון במדיה החברתית, והחדרת מוצרים טכנולוגיים בשווקים חדשניים.

 

 

 

 

 <ניהול חווית לקוח - כללי

<   מודל ניהול אינטגרטיבי

<   קולו של הלקוח

<   תבניות התנהגות

<   קולו של קו המגע

<   אבטחת איכות

<   חוויות יזומות

<   ניתוח ארועים רציף

< שיווק הי-טק - כללי

< אתרים קשורים

<   VOCWOM Website

<   Ransys Website